Pagdating ng islam sa frank dating sites


13-Nov-2016 03:43

(Abu Daud: 4985) At naging kaugalian ng Propeta r na kapag siya ay nababalisa [o naliligalig]sa isang bagay, siya ay humahayong nagtutungo pagsasagawa sa Salaah (pagdarasal).

(Abu Daud: 1319) Ipinag-uutos [bilang tungkulin] ang Salaah (pagdarasal) sa bawa’t Muslim na may wastong pag-iisip, nasa tamang gulang, walang Hayd (regla sa mga kababaihan) at walang Nifas (dugong lumalabas sanhi ng panganganak), kaya siya ay hindi nararapat magsagawa ng Salaah sa mga oras ng kanyang Hayd o Nifas, at hindi rin niya ito dapat bayaran pagkatapos ng kanyang kalinisan at pagtigil ng dugo (Tunghayan ang pahina:110 ) At binigyang-hatol ang pagdadalaga sa sandaling maisaalang-alang ang isa sa mga palatandaan na sumusunod: At ito ay isa sa mga patakaran upang maging wasto ang Salaah, sapagka’t hindi tinatanggap ang Salaah bago ang pagdating ng tamang oras ng pagsasagawa nito, at ipinagbabawal din ang pagpapahuli sa takdanag oras nito. An-Nisa’ (4): 103 At kailangan isaalang-alang ang paniniyak sa pagdating ng tamang oras ayon sa ilang mga bagay: Ipinag-utos ng Allah para sa isang Muslim [bilang tungkulin] ang pagsasagawa ng limang Salaah sa araw at gabi, ito ang mga haligi ng kanyang pananampalataya, at tumatayo bilang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang mga tungkulin, at Kanyang tinakdaan ito nang maliwanag para sa pagsasakatuparan ng mga oras nito, tulad ng mga sumusunod: Ang Salaah (pagdarasal) sa Fajr (madaling araw): Ito ay binubuo ng dalawang Rak`ah (yunit), at ito ay nagsisimula sa pagbubukang-liwayway [o madaling-araw] ang sandaling oras kapag ang unang bahagyang sinag ay lumilitaw, at nagtatagal hanggang sa pagsikat nito, [samakatuwid ito ay ang simula ng liwanag sa alapaap at nagtatapos sa pagsikat ng araw.) Ang Salaah (pagdarasal) sa Dhuhr (tanghali): Ito ay binubuo ng apat na Rak`ah (yunit), at ang oras nito ay magsisimula kapag ang araw ay bumababang palihis sa dakong pakanluran mula sa gitnang himpapawid, at nagtatapos kapag ang anino ng isang bagay ay nagiging kasing haba ng sukat nito [ng bagay na iyon] at ang araw ay nasa kaitaasan nito.

Ang Kahulugan ng Salaah sa salitang-ugat: Ad-Du`a (panalangin), at ito ang nagsisilbing ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon at Tagapaglikha, nasasaklawan nito ang pinakamatayog na katawagan sa kahulugan ng pagkaalipin, pagdulog sa Allah at paghingi ng tulong sa Kanya, kaya siya ay nananalangin sa Kanya, nagsusumamo at gumugunita sa Kanya.

Kaya mapapadalisay niya ang kanyang sarili, at maalaala niya ang katotohanan niya, at ang katotohanan ng mundong ito na kanyang pinamumuhayan, at madarama niya ang Kadakilaan ng kanyang Panginoon at ang Habag Niya sa kanya, at pagkatapos ay igagabay siya ng Salaah (Pagdarasal) na ito sa pagiging matuwid sa Batas ng Allah at paglayo sa kawalan ng katarungan, kahalayan at pagsuway. Al-`Ankabut (29): 45 Ang Salaah (pagdarasal) ang pinakadakila sa mga pisikal na pagsamba at pinakamalaki sa katayuan, sapagka’t ito ay isang Ibaadah (pagsamba) na sumasaklaw sa puso, isip at dila ng isang tao, at nakikita ang kahalagahan ng Salaah (Pagdarasal) sa maraming bagay, ang mga ilan dito ay ang mga sumusunod: Ipinag-utos ng Allah na Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas-taasan, ang pangangalaga [at pagsasakatuparan] ng Salaah (pagdarasal) sa lahat ng kalagayan ng tao maging sa oras ng digmaan at sa mga [panahon ng mga] kalamidad, sakit o karamdaman]. Ang Salaah (Pagdarasal) ang siyang pinakamasayang mga sandali para sa isang naniniwala [Muslim] habang siya ay nagsusumamo [nananalangin, dumudulog] sa kanyang Panginoon sa [mga oras ng kanyang] Salaah (pagdarasal), kaya siya ay nakakatagpo ng katiwasayan, [nakakaramdan ng] kapanatagan at [ibayong] kagalakan sa pakikipag-ugnayan sa Allah na Tigib ng Kapangyarihan at Kapita-pitagan.

pagdating ng islam sa-67

Sex cam no registration and e post

Katunayan, dahil di pa noon batid ng mga taga-Marawi ang lagim na planong ihasik ng grupo, may mga nangahas pang kausapin sila at kunan ng video bago ang bakbakan.Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.Hindi agad naunawaan ng mga residente na may malaking pag-atakeng gagawin ang grupo sa kanilang lungsod.

Sa kuha naman noong Mayo 24 ng residenteng kinilala lamang na "Faridah", makikita ang ilang miyembro ng Maute group na naghihintay sa silong ng isang bahay.

Tinanong ni Faridah ang mga Maute kung bakit may gulo.If you need to cancel you may be eligible for a refund or event rain check, based on our cancellation policy, provided you contact us before the event day.… continue reading »


Read more

Jenna Taylor is a legal secretary in love with her deliveryman.… continue reading »


Read more

free chat website that lets you connect with people quickly and easily.… continue reading »


Read more

Show people your true self instead of focusing on how you look and sound like you do in real life.… continue reading »


Read more

Uniform helps uniformed singles meet people who understand the demands of their profession.… continue reading »


Read more

We know they may not exist today without Christian Mingle.… continue reading »


Read more